Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Polityka prywatności

I.

Ogólna koncepcja

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO") jest MASANTA sro IČ 25730533 z siedzibą przy Dolnocholupická 915/65, Praga 4, 143 00 (dalej: "administrator").

 

Dane kontaktowe administratora to.

adres: Dolnocholupická 915/65, Praga 4, 143 00

e-mail: gdpr@masanta.com

telefon: +420 737838939

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych. 

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.

Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wywiązania się z umowy.

 

III.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

realizacja umowy pomiędzy użytkownikiem a administratorem zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b) RODO,

uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (a) a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy towary lub usługi nie zostały zamówione.

Celem przetwarzania danych osobowych jest

 • Realizacja zleceń oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających z relacji umownych między Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora
 • wysyłania wiadomości handlowych i prowadzenia innych działań marketingowych. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji indywidualnych w rozumieniu art. 22 RODO. Konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

 

IV.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe 

 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Ciebie z administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od ustania umowy).
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych maksymalnie przez okres 10 lat, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
 • Po upływie okresu przechowywania administrator jest zobowiązany do usunięcia  danych osobowych.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora danych)

Odbiorcami danych osobowych są osoby 

 • zaangażowane w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,
 • zaangażowane w zapewnienie funkcjonowania usług oraz świadczenie usług marketingowych.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych państwom trzecim (państwom spoza UE) ani organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.

 

VI.

Twoje prawa

Zgodnie z warunkami określonymi przez RODO, posiadasz prawo 

 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • do korekty danych osobowych zgodnie z art. 16 lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 • do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,
 • do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w art. III niniejszych warunków,
 • Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że naruszone zostało Twoje prawo do ochrony danych osobowych.

 

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych 

 • Administrator oświadcza, że podjął wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
 • Administrator zastosował techniczne środki ochrony repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej. 
 • Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 

VIII.

Postanowienia końcowe

Składając zamówienie przy pomocy formularza zamówienia online potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości. 

Swoją zgodę weryfikujesz za pośrednictwem formularza online. Weryfikując zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości. 

Administrator ma prawo do zmiany niniejszych warunków. Jeżeli dojdzie do zmiany, nowa  wersja warunków ochrony danych osobowych zostanie zamieszczona przez Administratora na stronie internetowej lub przesłana na adres e-mail, który podałeś.

 

Zasady te weszły w życie z dniem 25 maja 2018.