Regulamin


PRZEPISY PODSTAWOWE

 

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej "warunkami handlowymi") są zgodne z ustawą o kodeksie cywilnym (dalej tylko "Kodeks cywilny").

Nazwa: MASANTA s.r.o.

Z siedzibą: Dolnocholupická 915/65, 143 00 Praga 4

ID: 25730533

Numer identyfikacji podatkowej: CZ25730533

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, dział C, rejestr 65055.

 

Wyłączny dystrybutor

GOOD MASK s.r.o.

ID: 09112286

Numer identyfikacji podatkowej: CZ09112286

Z siedzibą: Balbínova 529/1, Praga, 12000, Czechy

zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze w dniu 27 kwietnia 2020 r 

e-mail: info@goodmask.cz / kontakt@goodmask.pl

Telefon

 • E-shop +420 734 715 459
 • Wysyłka i dostawa: +420 734 715 463

www.goodmask.cz / www.goodmask.pl

 

(zwany dalej "sprzedającym")

Opisane warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej "Kupujący") za pośrednictwem platformy sklepu internetowego dostępnej pod adresem www.goodmask.pl (dalej jako "sklep internetowy").

Zapewnienie warunków handlowych jest integralną częścią umowy kupna - sprzedaży. Przyznane indywidualne warunki zakupu, wykluczają wykorzystanie standardowych przepisów umowy.

Warunki handlowe oraz umowa kupna zawierane są w języku polskim. 


II. INFORMACJE O TOWARACH I CENACH 

Informacje o produktach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne właściwości, podawane są przy poszczególnych produktach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów podane są z uwzględnieniem podatku VAT, wszystkimi opłatami i kosztami związanymi ze zwrotem towaru, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany zwykłą drogą pocztową. Na stronie internetowej widoczne są jedynie aktualnie obowiązujące ceny. Istnieje możliwość negocjacji umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

Katalog sklepu internetowego w którym zaprezentowany jest cały asortyment, ma charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych produktów.

Informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą zamówień publikowane są na stronie sklepu internetowego i dotyczą dostaw na terytorium Polski. 

Rabatów od ceny zakupu towaru nie można łączyć ze sobą, chyba że sprzedający uzgodni inaczej z kupującym.

 

III. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Koszty poniesione przez kupującego, powstałe w wyniku korzystania ze środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych), ponosi kupujący we własnym zakresie. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

Sposoby składania zamówień:

 • poprzez konto klienta, jeśli wcześniej Kupujący dokonał rejestracji w sklepie internetowym,
 • wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

Podczas składania zamówienia Kupujący wybiera towar, ilość sztuk, sposób płatności oraz dostawę. 

Przed potwierdzeniem zamówienia Kupujący może zweryfikować i zmienić wprowadzone dane. Zamówienie zostaje potwierdzone i przesłane do sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku kupna. Dane wyświetlane są w zamówieniu w kolejności, w jakiej są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia i potwierdzenie przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami.

Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który został podany podczas składania zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako umowa. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest wysyłane na wskazany adres e-mail.

W przypadku że nie jest możliwe spełnienie któregoś z wymagań określonych w zamówieniu, sprzedawca prześle Kupującemu zmodyfikowaną ofertę która uważana jest za nowy projekt umowy kupna - sprzedaży. W tym przypadku umowa zostaje zawarta poprzez potwierdzenie drogą mailową przez Kupującego przyjęcia tej oferty. 

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania potwierdzenia jego przyjęcia, wysyłanego przez Sprzedającego na adres e-mail.

W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedawcy przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru za nieprawidłową cenę, nawet jeśli zostało wysłane automatyczne potwierdzenie zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o błędzie i prześle na jego adres mailowy zmienioną ofertę która uważana jest za nowy projekt umowy kupna - sprzedaży. W tym przypadku umowa zostaje zawarta poprzez potwierdzenie drogą mailową przez Kupującego przyjęcia tej oferty.

 

IV. KONTO KLIENTA 

Dokonując rejestracji w sklepie internetowym, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary poprzez swoje konto użytkownika. Klienci mogą również składać zamówienia bez rejestracji.  

Przy zakładaniu konta klienta i przy zamawianiu towarów nabywca jest zobowiązany do podania w sposób prawidłowy i rzetelny wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta i w momencie zamawiania towarów są uznawane przez sprzedawcę za właściwe.

Dostęp do konta klienta chroniony jest przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.

Kupujący nie ma prawa zezwalać na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.

Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący już z niego nie korzysta lub naruszył swoje obowiązki wynikające z umowy kupna-sprzedaży lub niniejszych warunków.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne 24 godziny na dobę, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub wymaganej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

Ceny towarów i koszty związane z ich dostawą w ramach umowy kupna, Kupujący może opłacić w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: CZ24 2010 0000 0020 0007 0593 / FIOBCZPPXXX, prowadzony w banku Fio s.r.o,
 • kartą płatniczą.

Wraz z ceną zakupu Klient zobowiązany jest do opłacenia kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie określono, że cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru. 

W przypadku płatności gotówkowej opłata jest uiszczana przy odbiorze towaru. W przypadku płatności w formie bezgotówkowej cena zakupu jest opłacana natychmiast po zawarciu umowy kupna-sprzedaży.

W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych. [S16].

W przypadku płatności w formie bezgotówkowej, obowiązek Klienta do zapłaty ceny zamówienia zostanie spełniony, kiedy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Sprzedający nie wymaga żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności. Opłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie stanowi zadatku.

Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online,  w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

Towar jest dostarczany do kupującego:

 • na adres wskazany w zamówieniu,
 • do wskazanego punktu odbioru.

Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas składania zamówienia. 

Koszty dostawy towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru, określone są w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy rodzaj transportu jest umawiany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu. 

Jeżeli zgodnie z umową kupna Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru pod adres wskazany w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie nabywcy konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów związanych z powtórną dostawą towaru ewentualnie kosztów związanych z inną metodą dostawy. 

Po odbiorze towaru od przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania, a w przypadku wad, natychmiast powiadomić przewoźnika. W razie stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione rozpakowanie przesyłki, Kupujący nie musi odbierać paczki od przewoźnika.

Sprzedawca wystawia nabywcy dokument fiskalny - fakturę. Faktura jest wysyłana na adres e-mail Kupującego. Dołączana jest również do dostarczonego towaru.

Kupujący nabywa prawo własności towaru poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu łącznie z kosztami wysyłki, jeszcze przed odbiorem zamówienia. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy Kupujący był zobowiązany do odebrania towaru, ale nie uczynił tego z naruszeniem umowy kupna-sprzedaży.

 

VI.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient, który zawarł umowę kupna - sprzedaży poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo do wypowiedzenia tejże umowy.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni:

 • od daty otrzymania towaru,
 • od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub towar podzielony jest na kilka partii i dostawa przebiega w kilku terminach,
 • od dnia otrzymania pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest powtarzająca się okresowo dostawa towaru.

Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w przypadku:

 • świadczenia usług, jeżeli zostały wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, 
 • dostawy towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
 • dostawy napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy,
 • dostawy towarów, które zostały zmienione zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
 • dostawy towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
 • dostarczenia towaru w zamkniętym opakowaniu, który został przez nabywcę wyjęty z opakowania i ze względów higienicznych nie jest możliwy jego zwrot,
 • dostarczenia nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli jego oryginalne opakowanie zostało naruszone,
 • dostarczenia gazet, periodyków lub czasopism,
 • dostarczenia treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, 
 • w innych przypadkach określonych w art. 1837 Kodeksu Cywilnego.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, kupujący musi złożyć oświadczenie przed upływem wskazanego terminu tj. 14 dni. 

Aby odstąpić od umowy kupna, Kupujący może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy, dostarczonego przez Sprzedającego. Kupujący prześle odstąpienie od umowy kupna na adres e-mail lub adres dostawy sprzedawcy podany w niniejszych warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany zwrócić towar sprzedającemu w ciągu 14 dni od przesłania oświadczenia odstąpienia od umowy. Kupujący pokryje koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą przesyłką pocztową.

Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, Sprzedający zwróci mu nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki, włącznie z kosztami przesyłki, które od niego otrzymał, w ten sam sposób w jaki została dokonana płatność za zamówienie. Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, kiedy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najniższemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.

Jeżeli Kupujący rozwiąże umowę sprzedaży, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych, zanim Kupujący nie dostarczy towaru lub nie udowodni, że towar wysłał  z powrotem do sprzedawcy.

Kupujący musi zwrócić towar bez uszkodzeń, śladów użycia czy innego zanieczyszczenia, i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia z kwoty refundacji, wartości uszkodzeń produktu spowodowanych przez kupującego.

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna - sprzedaży z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru przerwał jego produkcję lub import. Sprzedający, za pośrednictwem adresu e-mailowego wskazanego w zamówieniu, niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji Kupującego i zwróci mu w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy wszystkie środki, włącznie z kosztami wysyłki, które otrzymał od niego w ramach umowy, w taki sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

Jeśli adres dostawy nie zostanie poprawnie wypełniony przez kupującego, a zamówienie zostanie zwrócone, GOOD MASK NIE ponosi odpowiedzialności za czas trwania zwrotu, ani za koszt drugiej przesyłki. Procedura zwrotu przebiega powoli i trwa zazwyczaj od 3 do 5 tygodni. Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy podany adres dostawy jest kompletny i właściwy. Nazwisko, które się pojawia musi być takie samo jak to, które widnieje na dzwonku do drzwi / skrzynce pocztowej. Jeśli nie jest to adres prywatny, użyj pola "firma", aby podać nazwę sklepu, biura lub miejsca, do którego przesyłka ma zostać dostarczona.

Potwierdzając niniejszy regulamin, klient zgadza się na opłacenie drugiej opłaty pocztowej w przypadku zwrotów za podanie niekompletnego adresu oraz za przesyłki nieodebrane w terminie.

 

VII. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za jakość towaru, w momencie odbioru zamówienia. W szczególności jest odpowiedzialny za to, że w momencie odbioru towaru:

 • produkty mają właściwości uzgodnione przez strony, lub w przypadku braku uzgodnień, mają właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta, lub takie, jakich kupujący oczekiwał w związku z charakterem towarów i na podstawie ich reklamy,
 • towary nadają się do użycia zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez sprzedającego lub do którego towary tego typu są zwyczajowo używane,
 • towar pod względem jakości lub konstrukcji jest zgodny z przyjętym wzorem, próbką, jeżeli któraś z tych cech została określona według uzgodnionego projektu, 
 • towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze i odpowiada wymogom przepisów prawnych.

Sprzedawca ma zobowiązania z tytułu wad fizycznych przynajmniej w takim zakresie, w jakim utrzymują się zobowiązania producenta z tytułu tychże wad. Z drugiej strony, Kupujący ma prawo zgłosić defekt produktu w terminie do 24 miesięcy od daty zakupu.

Jeżeli zgodnie z innymi przepisami okres, w którym towar może być używany, jest wskazany na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie, zastosowanie mają przepisy o gwarancji jakości. Poprzez gwarancję jakości Sprzedawca zobowiązuje się, że towar nadaje się do normalnego użytku przez określony czas lub że zachowa swoje zwykłe właściwości. Jeżeli Kupujący ma racje co do wady produktu, okres weryfikacji owej wady nie wlicza się do okresu gwarancji.

Postanowienia poprzedniego paragrafu regulaminu nie mają zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie ze względu posiadania wady, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, do towaru używanego z wadą odpowiadającej stopniowi zużycia zaakceptowanemu przez kupującego lub jeśli wynika ona z natury towaru. Prawo do reklamacji nie przysługuje Kupującemu, jeżeli przed odbiorem towaru wiedział, że towar ma wadę, lub jeżeli sam Kupujący spowodował wadę. 

W przypadku wystąpienia wady, Kupujący może złożyć reklamację u sprzedawcy i zażądać:

 • wymiany na nowy produkt,
 • naprawy produktu,
 • rabatu od ceny zakupu,
 • odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.

Kupujący ma prawo do wypowiedzenia umowy:

 • jeżeli produkt ma istotną wadę,
 • jeżeli nie może prawidłowo używać rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady lub usterek po naprawie, 
 • przy większej ilości wad towaru. 

Kontrakt uważa się za nieważny, jeżeli strona kontraktu świadomie lub z wysoką dozą prawdopodobieństwa wiedziała o możliwości jego naruszenia.

W przypadku wady, która oznacza drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy nie), Kupujący ma prawo wnioskować o usunięcie wady lub rozsądnego rabatu od ceny zakupu.

Jeżeli wada usuwalna wystąpiła po naprawie wielokrotnie (zwykle trzecia reklamacja z tytułu tej samej wady lub czwarta z tytułu różnych wad) lub towar ma dużą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

Przy składaniu reklamacji kupujący jest zobowiązany do poinformowania sprzedającego, którą formę rozwiązania reklamacji wybiera. Zmiana decyzji bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko w przypadku niemożliwego do usunięcia defektu produktu. Jeżeli kupujący nie skorzysta z opcji poważnego zerwania umowy, uznaje się że naruszenie umowy jest niewielkie. 

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, po odstąpieniu od umowy Kupujący może zażądać zwrotu całej ceny zakupu. 

Jeżeli Sprzedawca udowodni, że Kupujący wiedział o wadzie towaru przed jego odbiorem lub sam ją spowodował, nie jest on zobowiązany do spełnienia roszczenia Kupującego. 

Kupujący nie może reklamować towarów przecenionych z powodu, dla którego towary są przecenione. 

Sprzedający jest zobowiązany przyjąć reklamację w każdym zakładzie, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe, w siedzibie lub miejscu działalności. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, informujące o czasie złożenia reklamacji, jaka jest jej przyczyna i jakiego sposobu załatwienia reklamacji wymaga kupujący a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, włącznie z potwierdzeniem naprawy i czasu trwania, ewentualnie pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do dokonania fachowej oceny wady. Reklamacje, w tym usuwanie wad, muszą być rozstrzygane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna. Za datę złożenia reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia ( wadliwego wykonania) od Nabywcy.

 Sprzedawca informuje Kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.

Prawo do zgłoszenia reklamacji nie przysługuje Kupującemu jeżeli wiedział przed odbiorem towaru, że produkt posiada wadę, albo jeżeli sam wadę spowodował.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów celowo poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa w ciągu miesiąca od wygaśnięcia okresu gwarancji, jeżeli tego nie zrobi, sąd nie musi go przyznać. 

Kupujący może wybrać sposób rozwiązania reklamacji.

Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania produktu regulują artykuły 1914 do 1925, artykuły 2099 do 2117 i artykuły 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów. 

Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady są regulowane przez procedurę reklamacyjną Sprzedawcy.


VIII. DOSTAWA

Obie strony umowy mogą przekazywać sobie wzajemnie wszelką pisemną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Kupujący przesyła Sprzedawcy korespondencję na adres mailowy podany w niniejszych warunkach. Sprzedający przesyła Kupującemu korespondencję na adres e-mail zapisany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

DANE OSOBOWE
Wszystkie informacje, które podajesz w ramach współpracy z nami są poufne i jako takie będziemy je traktować. O ile nie udzielisz nam pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do celów innych niż realizacja umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być przesyłane informacje handlowe, co jest dozwolone przez prawo, chyba że nie wyrazisz na to zgody. Informacje te mogą odnosić się wyłącznie do podobnych lub pokrewnych towarów i mogą być w każdej chwili anulowane w prosty sposób (poprzez wysłanie listu, wiadomości e-maila lub kliknięcie na link w komunikacie handlowym). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy między stronami.

Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.

 

NADZWYCZAJNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest odpowiedzialna za sądowe rozstrzyganie sporów konsumentów wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Do rozwiązywania sporów między Sprzedawcą a Kupującym z tytułu umowy kupna-sprzedaży można wykorzystać platformę internetową, która została w tym celu utworzona, znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Czeskiej, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2006 / 2004 i dyrektywą 2009 / 22 / WE (rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich online) punktem kontaktowym w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów.

Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Licencjonowanie przedsiębiorstw i wydawanie zezwoleń na handel przeprowadza się w ramach właściwego urzędu licencjonowania działalności gospodarczej. Czeska Inspekcja Handlowa w pewnym zakresie kontroluje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym są zgodne z prawem Republiki Czeskiej. Jeśli stosunek ustanowiony przez umowę kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten jest regulowany przez prawo Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

W stosunku do Kupującego, Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego. 

Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy w szczególności prawa autorskie do treści, w tym do układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedającego. Kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody sprzedającego jest zabronione. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w sklep internetowym lub w wyniku jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Podczas korzystania ze sklepu internetowego kupujący nie może stosować procedur, które mogą negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogą umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję w oprogramowanie lub inne komponenty sklepu internetowego. Korzystanie ze sklepu internetowego, jego części lub oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem jest niedozwolone.

Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Umowa kupna w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna. 

Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu. 

Do regulaminu załączony jest wzór formularza odstąpienia od umowy.

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 4 maja 2020 r.